Houston Country Club

hcc-2gordon-johnsonGordon Johnson is the PGA head professional at Houston Country Club in Houston, Texas